آپدیت دوتا دو ۷.۳۰

تغییرات کلی

مرحله دوم انتخاب CAPTAIN’S MODE از

“دایر/رادیانت/دایر/رادیانت” به

“دایر/رادیانت/رادیانت/دایر” تغییر کرده است

(به فرض اینکه رادیانت اولین انتخاب را داشته است)

***

MULTIPLE CRITICAL STRIKE PROCS

از قوی ترین به ضعیف ترین تبدیل می شوند

و با وقوع یک پراک دیگر متوقف می شوند

(این نتیجه برای DPS یکسان است، اما امکان اینکه  MULTIPLE CRITSپشت هم اتفاق بیفتند یا چند تا حمله بدون کریت باشد، وجود دارد.)

***

COOLDOWN PERCENTAGE REDUCTION،

دیگر STACKS نمیکند

(منابع FLAT COOLDOWN REDUCTION همچنان STACK میکنند.)

***

افزایش HP همه ی هیرو ها از ۰ به ۰.۲۵

***

کاهش WATER RUNE HEALING از ۸۰HP به ۴۰HP

***

دومین روشان دیگر CHEESE نمی اندازد

***

کریپ های نوترال، در هر تایر ۵ نوترال ایتم میندازند

***

تغییرات ایتم ها

AEON DISK

کاهش BONUS HP از ۳۰۰ به ۲۵۰

افزایش AEON DISK COOLDOWN در هر TRIGGER از ۲۰S تا ۱۶۵S

COOLDOWN: 105/125/145/165S

***

ABYSSAL BLADE

افزایش BASH BONUS DAMAGE از ۱۰۰ به ۱۲۰

***

AETHER LENS

کاهش MANA REGENERATION BONUS از ۳.۰ به ۲.۵

***

ARCANE BLINK

افزایش ABILITY COOLDOWN REDUCTION از ۲۵% به ۳۰%

***

ARCANE BOOTS

افزایش REPLENISH MANA RESTORED از ۱۶۰ به ۱۷۵

***

BOTTLE

کاهش HEALTH RESTORED از ۱۱۵ به ۱۱۰

کاهش MANA RESTORED از ۶۵ به ۶۰

افزایش RESTORED TIME از ۲.۵ به ۲.۷

***

DRUM OF ENDURANCE

افزایش STRENGTH AND INTELLIGENCE BONUSES از ۶ به ۷

***

ENCHANTED MANGO

کاهش COST از ۷۰ به ۶۵

***

EUL’S SCEPTER OF DIVINITY

کاهش MANA REGEN از ۳.۵ به ۲.۵

***

FALCON BLADE

افزایش BONUS ATTACK DAMAGE از ۱۰ به ۱۲

افزایش BONUS HEALTH از ۱۷۵ به ۲۰۰

***

GLEIPNIR

افزایش BONUS INTELLIGENCE از ۲۰ به ۲۴

افزایش BONUS STRENGTH AND AGILITY از ۱۲ به ۱۴

افزایش PROJECTILE SPEED از ۱۷۵۰ به ۱۹۰۰

***

HELM OF THE OVERLORD

تغییر RECIPE: نیازمند HELM OF THE DOMINATOR، VLADIMIR’S OFFERING و ۱۰۰۰ GOLD RECIPE

(افزایش هزینه کلی از ۶۰۰۰ به ۶۰۵۰)

کاهش STATUS BONUS از +۲۰ به ۸+

اکنون تنها یک CREEP را هدایت میکند

افزایش CREEP MOVEMENT SPEED از ۳۸۰ به ۴۰۰

افزایش CREEP BONUS ATTACK DAMAGE از ۲۵ به ۸۰

افزایش  CREEP BONUS ARMORاز ۴ به ۸

VLADMIR’S AURA دریافت میکند

(+۳ ARMOR، +۱.۷۵ MANA REGEN، +۱۸% MANA REGEN، +۱۵% LIFESTEAL IN 1200 RADIUS)

***

HURRICANE PIKE

افزایش زمان HURRICANE HRUST از ۵S به ۶S

افزایش حداکثر حمله HURRICANE THRUST از ۴ به ۵

***

MAGE SLYER

تغییر SHARD: نیازمند OBLIVION STAFF + CLOAK + 400G RECIPE.

(کاهش هزینه کلی گلد از ۳۲۵۰ به ۲۴۰۰)

+۲۰% MAGIC RESIST، ۲۰ DAMAGE، ۱۰ INTELLIGENCE، ۱۵ ATTACK SPEED و MANA REGEN دریافت میکند

***

ROD OF ATOS

افزایش BONUS INTELLIGENCE از ۲۰ به ۲۴

افزایش BONUS STRENGTH AND AGILITY از ۱۰ به ۱۲

افزایش PROJECTILE SPEED از ۱۷۵۰ به ۱۹۰۰

***

SANGE

کاهش STATUS RESISTANCE از ۱۶ به ۱۲

***

SENTRY WARD

کاهش REPLENISH TIME از ۷۵ به ۷۰

کاهش DURATION از ۸ دقیقه به ۷ دقیقه

***

SILVER EDGE

تغییر SHARD: نیازمند SHADOW BLADE + CRYSTALYS + 350G RECIPE

(کاهش هزینه کلی از ۵۶۵۰ به ۵۳۰۰)

+۶۰ DAMAGE، +۴۰ ATTACK SPEED و ۳۰% شانس ۱۶۰% CRITICAL DAMAGE.

حمله هایی که در زمان نامرئی بودن زده میشود،

۱۶۰% CRIT به همراه ۱۷۵ BONUS DAMAGE را گارانتی میکند.

***

SMOKE OF DECEIT

افزایش MAX STOCK از ۲ به ۳

(شروع STOCK از ۲)

***

WIND WAKER

کاهش RECIPE از ۱۶۰۰ به ۱۳۰۰

(کاهش هزینه کلی از ۷۱۲۵ به ۶۸۲۵)

***

WITCH BLADE

کاهش DAMAGE PER TICK از ۱X INT به ۰.۷۵X INT

افزایش DURATION از ۳S به ۴S

FIXED INTERACTION باعث میشود WITCH BLADE بصورت دائمی در برابر هدف های جادویی آزاد، TRUE STRIKE بدهد

ایتم های حذف شده

FADED BROACH

IRONWOOD TREE

IMP CLAW

ILLUSIONIST’S CAPE

MINOTAUR HORN

ORB OF DESTRUCTION

BALLISTA

ایتم های جدید

PIG POLE

ایتم جدید تایر ۱

افزایش +۶ همه ی STAT ها

فعال شدن: تبدیل شدن به خوک. تبدیل هیرو به خوک

برای ۴S و +۱۰% افزایش سرعت.

COOLDOWN: 25S

MANA COST: 50

***

TUMBLER’S TOY

ایتم جدید تایر ۱

دریافت MANA 200

فعال شدن: پریدن. ۳۰۰ واحد جلو بردن واحد شما

زمانیکه پلیر دمج بخورد، ۳S روی حالت COOLDOWN میرود

***

BRIGAND’S BLADE

ایتم جدید تایر ۲

افزایش  +10 DAMAGE و +۱۰ ATTACK SPEED

غیرفعال: DARK MERCY. زمان اتک به انمی،

افزایش +۷ DAMAGE به ازای هر ۱۰% HP که انمی از دست بدهد

***

FAE GRENADE

ایتم جدید تایر ۲

افزایش +۲۰ MOVEMENT SPEED

فعال شدن: SHADOW BRAND. پرتاب کردن یه بمب به دشمن در ۹۰۰ RANGE و دمج اتک را وارد میکند و اجرا کردن DEBUFF که

دید واحدها را  میسر میشود و ۲۰ DAMAGE در هر ثانیه بمدت ۷S میدهد

COOLDOWN: 20S

MANA COST: 25

***

BLAST RIG

ایتم جدید تایر ۳

دریافت ۸ ARMOR

غیرفعال: HAIR TRIGGER. زمانیکه از ۳۰۰ RANGE اتک بخورید

منفجر میشود و ۳۰۰ DAMAGE به همه انمی های ۳۰۰ RADIUS وارد میکند  و انمی را برای ۲.۵S، ۱۰۰% BLIND میکند

COLDOWN: 20S

***

ASCETIC’S CAP

ایتم جدید تایر ۴

دریافت ۳۰۰ HEALTH و ۱۰ HEALTH REGEN

غیرفعال: ENDURANCE. زمانیکه DEBUFF از سمت یک پلیر که منبع

را کنترل میکند به کسی که زده است میخورد و

۵۰% STATUS RESISTANCE برای ۳ ثانیه دریافت میکند.

COOLDOWN: 20S

***

WITCHBANE

ایتم جدید تایر ۴

بصورت غیرفعال باعث میشود هیرو شما MAGIC DAMAGE بیشتری داشته باشد، معادل ۴% بیشتر از MAX MANA ATTACK

فعال شدن: DISPEL. همه ی انمی ها و هم تیمی ها را تا ۳۰۰ RADIUS، DISPEL میکند.

CAST RANGE: 500

MANA COST: 75

COOLDOWN: 20S

***

ARCANIST’S ARMOR

ایتم جدید تایر ۵

+۵ ARMOR، +۲۰% MAGIC RESISTANCE

بصورت غیر فعال ۵ ARMOR و ۲۰% MAGIC RESISTANCE

در ۹۰۰ RADIUS به هم تیمی ها میدهد.

فعال شدن: MANA SHIELD. 35% DAMAGE REFLECTION AURA در ۹۰۰ RADIUS بروی همه یونیت های هم تیمی ها برای ۵ ثانیه اثر میگذارد.

COOLDOWN: 20S

(بروی ILLUSION اثری ندارد)

***

تغییرات ایتم های نوترال

CHIPPED VEST

کاهش HP REGEN از ۵ به ۴

***

FAIRY’S TRINKET

کاهش BONUS HEALTH از ۱۰۰ به ۷۵

***

POSSESSED MASK

تغییر LIFESTEAL  از ۷% به FLAT 7HP PER ATTACK

***

TRUSTY SHOVEL

کاهش  DIG COOLDOWN از ۵۵ به ۵۰

***

ENCHANTED QUIVER

کاهش BONUS DAMAGE از ۳۰۰ به ۲۰۰

کاهش COOLDOWN از ۵S به ۴

***

CERMONIAL ROBE

اگر انمی ها نسبت به دارنده آن دید نداشته باشند دیباف قابل مشاهده نخواهد بود

***

FLICKER

افزایش COOLDOWN از ۴ به ۵S

اگر هیرو در ۳ ثانیه قبل دمج خورده باشه چشمک میزنه

***

SPIDER LEGS

به عنوان بوت در نظر گرفته نمیشود

کاهش MOVEMENT SPEED BONUS از ۶۵ به ۲۵

***

STORMCRAFTER

اگر نامرئی باشید دمج وارد نمیکند

***

FALLEN SKY

کاهش CAST RANGE از ۱۶۰۰ به ۲۰۰

***

تغییرات هیروها

ABADDON

تغییر قدرت از ۲۳+۰.۳ به ۲۲+۲.۸

APHOTIC SHIELD

افزایش CAST RANGE از ۵۰۰ به ۵۵۰

توانایی ها

*توانایی لول ۲۰

+۱۰۰ PHOTIC SHIELD HEALTH

جایگزین

-۱۵% COOLDOWN REDUCTION

*توانایی لول ۱۵

-۱% COURSE OF AVERNUS

جایگزین

+۱۸۰ APHOTIC SHIELD HEALTH

***

ALCHEMIST

UNSTABLE CONCOCTION

کاهش  COOLDOWNاز ۱۶ به ۱۳

تغیر MANA COST از ۹۰/۱۰۰/۱۱۰/۱۲۰ به ۱۰۰

BERSERK POTION

۳۰ BONUS MOVEMENT SPEED اضافه شد

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

 +125 UNSTABLE CONCOCTION RADIUS

جایگزین

-۶ UNSTABLE CONCOCTION COOLDOWN

***

ANCIENT APPARATION

COLD FEET

افزایش  COOLDOWNاز ۱۰/۹/۸/۷ به ۱۲/۱۱/۱۰/۹

ICE BLAST

افزایش  COOLDOWNاز ۴۰ به ۶۰/۵۰/۴۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۵

+۱۵۰ COLD BREAK DISTANCE

جایگزین

+۱۲ HP REGEN

***

ANTI MAGE

افزایش دریافت قدرت از ۱.۳ به ۱.۶

تغییر SHARD:  COUNTERSPELLبصورت غیر فعال

 تا رنج ۹۰۰ واحد ۱۰% MAGIC DAMAGE انمی را کاهش میدهد

و تاثیرش بروی انمی در رنج ۳۰۰ واحدی سه برابر میشود

BLINK

FRAGMENT SCEPTER 3 بار شارژ میشود

فاصله ی زمانی هر بار شارژ شدن۲۵ ثانیه

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

-۱S BLINK COOLDOWN

جایگزین

+۱۵ ATTACK SPEED

*توانایی لول ۱۵

+۰.۷S MANA VOID STUN

جایگزین

+۸ ARMOR

*توانایی لول ۲۰

+۲۵۰ BLINK CAST RANGE

جایگزین

+۱S MANA VOID STUN

***

ARC WARDEN

MAGNETIC FIELD

افزایش SHARD SLOW از ۲۰% به ۳۰%

توانایی ها

*توانایی لول ۱۵

+۸ ARMOR

جایگزین

+۱۲% COOLDOWN RWDUCTION

+۴۰ MAGNETIC FIELD ATTACK SPEED

جایگزین

+۴۰ ATTACK SPEED

*توانایی لول ۲۰

+۴۰ FLUX DAMAGE PER SECOND

جایگزین

+۱۰۰ ATTACK RANGE

***

AXE

تغییر SHARD: COUNTER HELIX موجب اجرای STACKING DEBUFF میشود

که تا ۶ ثانیه کاهش ۲۰% ATTACK DAMAGE و ۱۰% افزایش شانس COUNTER HELIX  را در پی دارد

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۱۲% MAGIC RESISTANCE

جایگزین

+۹ STRENGTH

*توانایی لول ۱۵

+۳۰ COUNTER HELIX DAMAGE

جایگزین

+۳۰۰ HEALTH

***

BANE

BRAIN SAP

کاهش MANA COST از ۱۲۰/۱۴۰/۱۶۰/۱۸۰ به ۱۰۰/۱۲۰/۱۴۰/۱۶۰

افزایش CAST RANGE از ۶۰۰ به ۶۲۵

NIGHTMARE

۱۵/۲۰/۲۵/۳۰ دمج خالص در ثانیه به تارگت های NIGHTMARE انمی وارد میکند

FIEND’S GRIP

کاهش CAST POINT از ۰.۴ به ۰.۲

***

BATRIDER

STICKY NAPALM

افزایش BONUS DAMAGE  از ۶/۱۲/۱۸/۲۴ به ۷/۱۴/۲۱/۲۸

FIRELY

تغییرDAMAGE  از ۱۰/۳۰/۵۰/۷۰ به ۲۰/۳۵/۵۰/۶۵

افزایشCOOLDOWN  از ۴۰/۳۸/۳۶/۳۴ به ۴۶/۴۲/۳۸/۳۴

***

BEASTMASTER

AGHANIM’S SHARD CALL OF THE WILD HAWK

میتواند یک یونیت را مورد هدف قرار دهد که موجب میشود HAWK به سمت هدف حرکت کند

و اگر هدف در رنج باشد CAST DIVE کند

CALL OF THE WILD BOAR

افزایش ATTAK DAMAGE  از ۱۶/۳۲/۴۸/۶۴ به ۲۰/۳۵/۵۰/۶۵

CALL OF THE WILD HAWK

افزایش VISION از ۶۰۰/۷۰۰/۸۰۰/۹۰۰ به ۷۵۰/۸۰۰/۸۵۰/۹۰۰

***

BLOODSEEKER

THIRST

با دنای کردن نصف HEALL را دریافت میکند

افزایش HEALTH THRESHOLD از ۷۵% به ۸۰%

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۱۰% BLOODRAGE SPELL AMPLIFICATION

جایگزین

+۷ ARMOR

*توانایی لول ۱۵

+۱۰% HP RUPTURE INITIAL DAMAGE

جایگزین

+۱۵% LIFESTEAL

***

BOUNTY HUNTER

SHURIKEN TOSS

کاهش COOLDOWN از ۸ به ۵

کاهش DAMAGE  از۱۵۰/۲۲۵/۳۰۰/۳۷۵ به ۸۰/۱۲۰/۱۶۰/۲۰۰

کاهش MANA COST از ۱۲۰/۱۲۵/۱۳۰/۱۳۵ به ۵۰/۶۰/۷۰/۸۰

تغییرCAST RANGE از ۴۰۰ به ۳۷۵/۴۲۵/۴۷۵/۵۲۵

SCEPTER،COOLDOWN  را کاهش نمیدهد

افزایش SCEPTER CAST RANGE  از ۶۵۰ به ۷۰۰

TRACK

باعث SHURIKEN TOSS میشود تا

 DAMAGE را ۱.۴/۱.۷/۲.۰X برابر کند

JINADA

میتواند پرتاب شود تا AUTOCAST را غیرفعال کند

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۲S SHADOW WALK SLOW

جایگزین

+۲۰ MOVEMENT SPEED

*توانایی لول ۱۵

۵۰% TRACK BONUS MOVE SPEED برای هم تیمی ها

جایگزین

+۲۷۵ HEALTH

*توانایی لول ۲۰

TRACK که توانایی دیدن زمین اطراف هدف را دارد

جایگزین

+۵۰ ATTACK SPEED

*توانایی لول ۲۵

 2 SHURIKEN TOSS CHARGES

جایگزین

***

BREWMASTER

کاهش VOID BREWLING BASE ATTACK DAMAGE

از ۴۵-۵۵/۶۵-۷۵/۸۵-۹۵ به ۴۵-۵۵/۵۵-۶۵/۶۵-۷۵

تغییر VOID BREWLING BASE ATTACK TIME

از ۱.۳۵ به ۱.۲/۱.۰/۰

   VOID BREWLING،

BREWMASTER’S ATTACK MODIFIERS

را بدست میاورد

)مثل: MAELSTROM’S CHAIN LIGHTNING

SKADI’S COLD ATTACK

BASHER’S BASH

و غیره.)

DRUNKEN BRAWLER

افزایش PASSIVE DODGE CHANCE

از %۱۰/۱۵/۲۰/۲۵ به %۱۵/۲۰/۲۵/۳۰

***

BRISTLEBACK

VISCOUS NASAL GOO

کاهش BASE SLOW از ۲۰% به ۱۵%

کاهش SCEPTER RADIUS از ۹۰۰ به ۸۰۰

کاهش SCEPTER MAX از ۸ به ۷

WARPATH

افزایش زمان STACK از ۱۴ به ۱۶

***

BROODMOTHER

SPIN WEB

سرعت حرکت BROODMOTHER و بچه عنکبوت هایش

بر اساس واحد های HEALTH است

(زمانیکه HEALTH 100% است حداکثر سرعت

و زمانیکه ۲۰% و یا کمتر از ان است ۰% سرعت دریافت میکند

SPAWN SPIDERLINGS

افزایش MANA COST از ۱۰۰ به ۱۲۰

کاهش DAMAGE از ۳۰۰/۳۷۰/۴۴۰ به ۲۴۰/۳۲۰/۴۰۰

SPINNER’S SNARE

تغییر SCEPTER: VECTOR TARGETED

BROODMOTHER با تار عنکبوت محوطه ایی نامرئی با عرض ۹۰۰

میسازد که ۲ ثانیه زمان میبرد

زمانی که انمی از روی این تار عنکبوت عبور کند، مرئی میشود

و برای ۰.۲۵ ثانیه ROOT و ۱۰۰% اهسته میشود

همچنین قابل مشاهده هستند و ۱۰۰ دمج درثانیه بمدت ۴ ثانیه

بهشون وارد میشود. زمانیکه کسی در تار عنکبوت

گیر بیفتد، تیم BROODMOTHER در مینی مپ قابل مشاهده خواهند بود

MULTIPLE HEROES میتوانند در همان تار گیر کنند

تا زمانیکه تایمش تمام شود، اما

ILLUSION نمیتواند انرا تحریک کند

حداکثر ۵ SNARE قابل فعال شدن هست و نمیتوانند پشت سر هم فعال شوند

۲ CHARGES

MANA COST:100

COOLDOWN: 20S

CAST RANGE: 600

توانایی ها

*توانایی لول ۲۰

+۵۰% SPIDERS DAMAGE TO BUILDINDS

جایگزین

+۱۵ SPIDER ATTACK DAMAGE

***

CENTAUR WARRUNNER

HOOF STOMP

کاهش زمان STUN از ۱.۷/۲.۰/۲.۳/۲.۶S به ۱.۶/۱.۹/۲.۲/۲.۵S

STAMPEDE

افزایش DAMAGE STRENGTH MULTIPLIER

از ۱.۵/۲.۲۵/۳ به ۱.۷۵/۲.۵/۳.۲۵

افزایش SLOW DURATION از ۲.۳S به ۲.۵S

***

CHAOS KNIGHT

کاهش STRENGTH GAIN از ۳.۴ به ۳.۲

REALITY RIFT

افزایش COOLDOWN از ۱۵/۱۲/۹/۶ به ۱۸/۱۴/۱۰/۶

CHAOS STRIKE

کاهش LIFESTEAL از ۲۵/۴۰/۵۵/۷۰% به ۲۴/۳۶/۴۸/۶۰%

افزایش MAX CRITICAL DAMAGE از ۱۴۰/۱۷۰/۲۰۰/۲۳۰%  به ۱۴۰/۱۷۵/۲۱۰/۲۴۵%

PHANTASM

FIXED STRONG ILLUSION BUFF  روی PHANTASM باطل میشود

(که ممکن است بعد از ان باعث از بین رفتن ILLUSION و اثرات ان شود)

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۲۰۰ REALITY RIFT TARGET PULL

جایگزین

+۲۰ MOVEMENT SPEED

+۲۰% CHAOS STRIKE LIFESTEAL

جایگزین

+۵ ALL STATS

*توانایی لول ۱۵

-۳S CHAOS BOLT COOLDOWN

جایگزین

+۳۵% CLEAVE

***

CHEN

DIVINE FAVOR

AURA دیگر موجب افزایش HEALTH نمیشود

AURA دیگر ARMOR 2/3/4/5 را فراهم نمیکند

HOLY PERSUASUIN

تغییر SHARD: HOLY PERSUASION این اجازه را دارد تا ۱/۲/۳ ANCIENT CREEPS را بر اساس لول HAND OF GOD  مورد هدف قرار دهد

HAND OF GOD

تغییر SCEPTER: اجرای STRONG DISPEL

***

CLINKZ

حذف STRAFE

BURNING BARRAGE

توانایی جدید: کانال های BURNING BARRAGE برای ۱.۵/۱./۲.۳/۲.۷S

 3/4/5/6 PIERCING ARROW را به سمت هدف

تا فاصله ۷۵۰/۸۰۰/۸۵۰/۹۰۰ تمام واحدهای دشمن، مورد هدف قرار میدهدو ۶۰% ATTACK DAMAGE وارد و ATTACK MODIFIERS را اجرا میکند

ARROW WIDTH: 200

COOLDOWN: 28/24/20/16

MANA COST: 40/50/60/70

SEARING ARROWS

کاهش MANA COST از ۱۲ به ۱۰

SKELETON WALK

بدون غیرفعال کردن نامرئی بودن، نمیتواند CAST SPELLS کند

DEATH PACT

میتواند CAST کند از SKELETON WALK بدون غیرفعال کردن نامرئی بودن

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۱۲% MAGIC RESISTANCE

جایگزین

+۸ AGILITY

*توانایی لول ۱۵

کاهش SKELETON WALK از -۷S به -۵S

*توانایی لول ۲۰

+۲ BURNING BARRAGE ARROWS

جایگزین

-۱۰S STRAFE COOLDOWN

***

CLOCKWERK

OVERCLOCKING

افزایش BONUS MOVEMENT از ۴۰% به ۳۰%

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۶۰ POWER COGS MANA BURN

جایگزین

+۲۰ MOVEMENT SPEED

-۲S ROCKET FLARE COOLDOWN

جایگزین

+۵ ARMOR

***

CRYSTAL MAIDEN

کاهش BASE ATTACK SPEED از ۱۱۵ به ۱۰۰

CRYSTAL NOVA

کاهش MANA COST از ۱۳۰/۱۴۵/۱۶۰/۱۷۵ به ۱۱۵/۱۳۵/۱۵۵/۱۷۵

FREEZING FIELD

انفجار، بیشتر درپهنا شعاع منتشر میشود

افزایش ۲۰% انفجار کلی توسط SHARD

***

DARK SEEKER

SURGE

FIXED SELF CAST BEHAVIOR همراه AOE SURGE کار نمیکند

WALL OF REPLICA

کاهش زمان از ۴۵S به ۳۰S

NORMAL PUNCH

دارای TRUE STRIKE

افزایش ILLUSION DURATION از ۵S به ۸S

افزایش MAX DAMAGE از ۲۵۰ به ۳۰۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۲۰% WALL OF REPLICA ILLUSION DAMAGE

جایگزین

+۷۵ ION SHELL RADIUS

*توانایی لول ۱۵

+۷۵ LON SHELL RADIUS

جایگزین

+۲۵% WALL OF REPLICA ILLUSION DAMAGE

*توانایی لول ۲۰

کاهش ION SHELL DAMAGE از +۶۰ به +۵۰

افزایش WALL OF REPLICA از -۳۰S به -۳۵S

***

DARK WILLOW

 CURSED CROWN

کاهش زمان STUN از ۱.۷۵/۲.۲۵/۲.۷۵/۳.۲۵ به ۱.۵/۲.۰/۲.۵/۳.۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

کاهش زمان CURSED CROWN از +۰.۶S به +۰.۵S

*توانایی لول ۲۰

+۲S SHADOW REALM DURATION

جایگزین

+۵۰ DAMAGE

***

DAWNBREAKER

STARBREAKER

دیگر از توانایی های محدودسازی حرکت غافل نمیشود

اگر STRARBREAKER، ROOT بشود،

بجای کنسل شدن، فقط از حرکت می ایستد

AGHANIM’S SHARD افزوده شد. در طی STRARBREAKER، MAGIC IMMUNITY داده میشود

SOLAR GUARDIAN

AGHANIM’S SCEPTER اضافه شد.

کاهش زمان SOLAR GUARDIAN CHANNELING به ۱S.

SOLAR GUARDIAN میتواند دوباره اجرا شود در صورتیکه سریع پرتاب شود و فرود بیاید.

SOLAR GUARDIAN در محوطه به هم تیمی های خود +۶۰% EVASION میدهد، زمانیکه DOWNBREAKER در هوا باشد، افزایش HEALTH PER PULSE از ۴۵/۷۰/۹۵ به ۶۰/۹۰/۱۲۰ و زمان AIRBORNE کلی به ۳.۵ در ثانیه رسید

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۱۵% CELESTIAL HAMMER SLOW

جایگزین

+۷ STRENGTH

+۳۰ STARBREAKER SWIPE DAMAGE

جایگزین

+۲۰ MOVEMENT SPEED

*توانایی لول ۱۵

+۴۰% LUMINOSITY ATTACK

جایگزین

+۲۰ ATTACK DAMAGE

*توانایی لول ۲۰

-۱ LUMINOSITY ATTACKS REQUIRED

جایگزین

+۴۰% LUMINOSITY CRIT DAMAGE

+۱۵۰ SOLAR GUARDIAN RADIUS

جایگزین

۲ STARBREAKER

*توانایی لول ۲۵

۲ STARBREAKER CHARGES

جایگزین

+۲۰۰ SOLAR GUARDIAN RADIUS

***

DAZZLE

کاهش BASE AGILITY از ۲۱ به ۲۰

POISON TOUCH

تنها زمانیکه DAZZLE به هدف حمله کند، تایمش را ریفرش میکند

افزایش BASE SLOW از ۱۴/۱۶/۱۸/۲۰  به ۱۶/۱۸/۲۰/۲۲

هر باریکه ریفرش شود، ۲/۲.۵/۳/۳.۵% اهسته تر میشود

SHALLOW GRAVE

تغییر MANA COST از ۱۵۰ به ۱۲۰/۱۳۰/۱۴۰/۱۵۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۵

+۲۰ STRENGTH

جایگزین

+۲۲۵ HEAL ON SHALLOW GRAVE END

*توانایی لول ۲۰

+۲۵۰ HEAL ON SHALLOW GRAVE

جایگزین

+۳۰ MOVEMENT SPEED

***

DEATH PROPHET

افزایش STRENGTH از ۱۹ به ۲۱

SILENCE

با سرعت ۱۰۰۰ به منطقه مورد هدف و واحدهای SILENCE در AOE حمله میکند

کاهش CAST POINT از ۰.۴ به ۰.۲

EXORCISM

افزایش COOLDOWN از ۱۴۵ به ۱۵۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۵

-۲SCRYPT SWARM COOLDOWN

جایگزین

+۶% MOVEMENT SPEED

افزایش MAX HEALTH SPIRIT SIPHON از +۰.۸% به +۱%

*توانایی لول ۲۰

+۲۰% SPIRIT SIPHON SLOW

جایگزین

-۳.۵% CRYPT SWARM COOLDOWN

***

DISRUPTOR

KINETIC FIELD

کاهش FORMATION TIME از ۱.۲ به ۱.۰

THUNDER STRIKE

افزایش زمان SLOW PER STRIKE از ۰.۱S به ۰.۱/۰.۲/۰.۳/۰.۴S

***

DOOM

کاهش INTELLIGENCE GAIN از ۲.۱ به ۱.۷

DEVOUR

کاهش BONUS GOLD از ۶۰/۱۲۰/۱۶۰/۲۴۰ به ۶۰/۱۱۰/۱۶۰/۲۱۰

SCORCHED EARTH

کاهش COOLDOWN از ۵۰/۴۵/۴۰/۳۵ به ۳۵

افزایش DAMAGE از ۱۵/۳۰/۴۵/۶۰ به ۱۸/۳۲/۴۶/۶۰

تغییر DURATUIN از ۱۵S به ۱۶/۲۴/۳۲/۴۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۵

کاهش SCORCHED EARTH COOLDOWN از -۱۰S به -۸S

*توانایی لول ۲۵

کاهش INFERNAL BLADE DAMAGE از +۲.۴% به +۲.۱%

***

DRAGON NIGHT

DRAGON TAIL

کاهش زمان STUN از ۲.۵/۲.۷۵/۳.۰/۳.۲۵ به ۲.۲۵/۲.۵/۲.۷۵/۳.۰

DRAGON BLOOD

کاهش HEALTH REGEN از ۴/۸/۱۲/۱۶ به ۳/۶/۹/۱۲

ELDER DRAGON FORM

کاهش BLACK ELDER DRAGON SPLASH DAMAGE از ۱۱۵% به ۱۰۰%

کاهش BLACK ELDER DRAGON MAGIC RESISTANCE از ۴۰% به ۲۰%

FIREBALL

کاهش DPS از ۸۰ به ۶۰

DAMAGE DEBUFF 2 ثانیه طول میکشد

***

DROW RANGER

MARKSMANSHIP

کاهش BONUS DAMAGE از ۵۰/۷۰/۹۰ به ۴۰/۶۰/۸۰

FROST ARROW

SCEPTER SPLIT ARROWS، MANA مصرف نمیکند

توانایی

*توانایی لول ۱۰

+۱۵ FROST ARROW BONUS DAMAGE

جایگزین

+۵ ALL STATS

*توانایی لول ۱۵

+۲۵۰ GUST WIDTH

جایگزین

+۱۰ AGILITY

*توانایی لول ۲۵

+۲ MULTISHOT

جایگزین

۳۰% COOLDOWN REDUCTION

***

EARTH SPIRIT

STONE REMNANT

کاهش زمان CHARGE REPLENISH از ۲۵S به ۲۰S

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۲S MAGNETIZE DURATION

جایگزین

+۶۰ DAMAGE

*توانایی لول ۱۵

+۳۰۰ BOULDER SMASH PUSH DISTANCE

جایگزین

+۸ ARMOR

***

EARTHSHAKER

افزایش MOVEMENT SPEED از ۳۱۰ به ۳۱۵

افزایش INTELLIGENCE از ۱۶+۱.۸  به ۱۸+۲.۱

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

افزایش BASE DAMAGE از +۲۰ به +۳۰

+۸۰ FISSURE DAMAGE

جایگزین

+۲۰۰ MANA

*توانایی لول ۱۵

+۵۰ AFTERSHOCK DAMAGE

جایگزین

+۷ ARMOR

*توانایی لول ۲۵

+۲۰۰ AFTERSHOCK RADIUS

جایگزین

+۴۰% MAGIC RESISTANCE

***

ELDER STOMP

کاهش DAMAGE از ۷۰/۱۰۰/۱۳۰/۱۶۰ به ۷۰/۹۰/۱۱۰/۱۳۰

ASTRAL SPIRIT

افزایش DURATION از ۸S به ۱۰

***

EMBER SPIRIT

SEARING CHAINS

تغییر DAMAGE PER SECOND از ۵۰/۷۵/۹۰/۱۰۰ به ۵۰/۷۰/۹۰/۱۱۰

FLAME GUARD

افزایش ABSORB AMOUNT از ۸۰/۲۲۰/۳۶۰/۵۰۰ به ۱۱۰/۲۴۰/۳۷۰/۵۰۰

FIRE REMNANT

کاهش AGHANIM’S SCEPTER MAXIMUM TRAVEL DISTANCE

توانایی ها

*توانایی لول ۲۰

+۱ SEARING CHAINS TARGETS

جایگزین

+۸% SPELL AMPLIFICATION

***

ENCHANTRESS

ENCHANT

کاهش RANGE از ۷۰۰ به ۵۰۰/۵۵۰/۶۰۰/۶۵۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

کاهش MAGIC RESIUSTANCE از +۱۲% به +۱۰%

*توانایی لول ۱۵

افزایش DAMAGE از +۴۰ به +۴۵

کاهش NATURE’S ATTENDANCE WISPS از +۶ به +۵

***

ENIGMA

MIDNIGHT PULSE

MULTIPLE INSTANCES دیگرSTACK نمیشود

BLACK HOLE

۵% BONUS PURE DAMAGE

جایگزین

لول فعلی MIDNIGHT PULSE

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۲۰ EIDOLON ATTACK SPEED

جایگزین

+۱۳۵ EODOLON HEALTH

*توانایی لول ۱۵

+۳۰ MALEFICE DAMAGE PER INSTANCE

جایگزین

+۸% COOLDOWN REDUCTION

***

FACELESS VOID

CHRONOSPHERE

کاهش COOLDOWN از ۱۶۰S به ۱۶۰/۱۵۰/۱۴۰S

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۶ TIME DILATION DAMAGE PER SECOND

جایگزین

+۷ AGILITY

+۰.۵S TIME WALK BACKTRACKED TIME

جایگزین

+۹ STRENGTH

*توانایی لول ۱۵

-۱.۵S TIME WAL COOLDOWN

جایگزین

+۳۰۰ HEALTH

+۷% TIME DILATION SLOW PER COOLDOWN

جایگزین

+۵۵ TIME LOCK DAMAGE

*توانایی لول ۲۰

+۱۲۰ ATTACK SPEED IN CHRONOSPHERE

جایگزین

+۴۰ ATTACK SPEED

+۷۰ TIME LOCK DAMAGE

جایگزین

-۲S TIME WALK COOLDOWN

***

GRIMSTROKE

STROKE OF FATE

افزایش DAMAGE INCREMENT PER HIT از ۱۶/۲۴/۳۲/۴۰ به ۱۸/۲۷/۳۶/۴۵

INK SWELL

افزایش DURATION از ۳S به ۴S

***

GYROCOPTER

کاهش AGILITY از ۳.۶ به ۳.۳

افزایش INTELLIGENCE GAIN از ۲.۱ به ۲.۴

HOMING MISSILE

تغییر SHARD: HOMING MISSLE از ۱ ثانیه بعد از پرتاب کردن بطور مداوم تا ۷۰۰RADIUS ، ROCKET BARRAGE حمله میکند.

ROCKET BARRAGE، اهداف  HOMING MISSILE را اولویت بندی میکند

FLAK CANNON

کاهش RANGE از ۱۲۵۰ به ۱۰۰۰

CALL DOWN

کاهش COOLDOWN از ۹۰ به ۹۰/۷۵/۶۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۳۰۰ FLAK CANNON RANGE

جایگزین

+۱۶ ATTACK DAMAGE

*توانایی لول ۱۵

+۲ FLAK CANNON ATTACK

جایگزین

-۴۰S CALL DOWN COOLDOWN

*توانایی لول ۲۵

-۶S FLAK CANNON COOLDOWN

جایگزین

۳ HOMING MISSILE CHARGES

AIR STRIKE

جایگزین

GLOBAL CALL DOWN

موجب میشود CALL DOWN که هدف وکتور قرار بگیرد و ۳ حمله CALL DOWN را میکند را در مسیر وکتور اجرا میکند

۵۰۰ RANGE و ۰.۷۵ ثانیه از یکدیگر.

ثانیا CALL DOWN 50% دمج میدهد

***

HOODWINK

کاهش MOVEMENT SPEED از ۳۲۰ به ۳۱۰

BUSHWHACK

 DAMAGEاین ABILITY در بازه ی زمانی که هیرو STUN هست، در هر ۰.۳ ثانیه بهش زده میشه (اگر درخت از بین بره و هیرو ها از STUN زودتر ازاد شوند DAMAGE ادامه نخواهد داشت)

DECOY

BUSHWHACK کمتری به سمت یونیت پرتاب میکند که به یه درخت در ان منطقه ILLUSION و SPAWN حمله میکند

کاهش COOLDOWN از ۴۰S به ۲۵S

کاهش زمان STUN از ۱S به ۲S

HUNTER’S BOOMERANG

میتواند مورد هدف زمین قرار بگیرد

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۱S SCURRY DURATION

جایگزین

+۲۰۰ HEALTH

*توانایی لول ۱۵

+۲ ACORN SHOT BOUNCES

جایگزین

+۱۶ AGILITY

***

HUSKAR

افزایش MOVEMENT SPEED از ۲۹۰ به ۲۹۵

INNER FIRE

SHARD، HEALING را ۵۰% کاهش نمیدهد

SHARD، HEAL را به اندازه ۵۰% دمجی که به هیروها وارد شده و ۱۰% دمجی که به کریپ ها وارد شده، افزایش میدهد

توانایی ها

*توانایی ۱۰

+۱S INNER FIRE DURATION

جایگزین

+۱۷۵ HEALTH

+۲S LIFE BREAK SLOW DURATION

جایگزین

+۱۲ ATTACK DAMAGE

*توانایی ۲۵

+۱۶% LIFE BREAK DAMAGE

جایگزین

+۲۵% SPELL LIFESTEAL

***

INVOKER

کاهش BASE MOVEMENT SPEED از ۲۸۰ به ۲۷۵

TORNADO

تغییر LIFE DURATION از ۲۸۰ به ۲۷۵

CHAOS METEOR

تغییر MAIN DAMAGE از ۵۷.۵ به ۱۸۰ و از ۵۲ به ۱۸۵

تغییر BURN DAMAGE از ۱۱.۵ به ۳۶ و از ۱۰ به ۳۸

DEAFENING BLAST

کاهش DAMAGE از ۴۰ به ۳۲۰ و از ۲۰ به ۳۰۰

کاهش KNOCKBACK از ۰.۲۵ به ۲.۰S و از ۰.۲ به ۱.۶S

توانایی ها

*توانایی لول ۱۵

+۱ FORGED SPIRIT ARMOR REDUCTION

جایگزین

+۶۰DPS ICE WALL

*توانایی لول ۲۵

+۲.۵X QUAS/WEX/EXORT PASSIVE BONUSES

جایگزین

+۲ FORGED SPIRIT ARMOR REDUCTION

***

IO

افزایش فاصله MAX TETHER از ۹۰۰ به ۱۰۰۰

TETHER

افزایش HEAL AMPLIFICATION از ۰.۶/۰.۸/۱.۰/۱.۲ به ۰.۷/۰.۹/۱.۱/۱.۳

***

JAKIRO

DUAL BREATH

اصلاح CAST POINT از ۰.۵۵ به ۰.۳۵

 LIQUID FIRE

افزایش BURN DAMAGE 12/16/20/24 به ۱۵/۲۰/۲۵/۳۰

 MACROPYRE

افزایش COOLDOWN از ۶۰ به ۸۰/۷۰/۶۰

***

JUGGERNAUT

BLADE FURY

افزایش DAMAGE از ۸۵/۱۱۰/۱۳۵/۱۶۰ به ۹۰/۱۱۵/۱۴۰/۱۶۵

HEALING WARD

کاهش MOVEMENT SPEED از ۳۵۰ به ۳۲۵

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۷۵ BLADE FURY RADIUS

جایگزین

+۲۰ MOVEMENT SPEED

***

KEEPER OF THE LIGHT

افزایش BASE ARMOR به ۱

ILLUMINATE

تغییر CHANNEL TIME از ۲/۲.۷/۳.۴/۴.۱S به ۳S

CHAKRA MAGIC

کاهش COOLDOWN از ۲۰/۱۸/۱۶/۱۴ به ۱۸/۱۶/۱۴/۱۲

***

KUNKKA

افزایش GHOST SHIP FLEET INTERVAL از ۳.۳۵S به ۳.۵S

TORRENT

تغییر MOVE SPEED SLOW از -۳۵% به -۲۵/-۳۰/-۳۵/-۴۰%

TIDEBRINGER

کاهش CLEAVE PERCENTAGE از ۱۶۵% به ۱۵۰%

افزایش BONUS DAMAGE از ۲۵/۵۰/۷۵/۱۰۰ به ۳۰/۶۰/۹۰/۱۲۰

***

LEGION COMMANDER

PRESS THE ATTACK

FIXED LEVEL 25 TALENT AOE بدرستی با SELF CAST کار نمیکند

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۲۰۰ DUEL CAST RANGE

جایگزین

+۷ STRENGTH

+۱۰۰ OVERWHELMING ODDS RADIUS

جایگزین

+۱.۵ MANA REGEN

*توانایی لول ۱۵

+۴۰ PRESS THE ATTACK HP REGEN

جایگزین

+۲۰ ATTACK SPEED

***

LESHRAC

DIABOLIC EDICT

باعث دمج خالص میشود

BONUS DAMAGE به TOWERS نمیدهد

کاهش DAMAGE PER EXPLOSION از ۸/۲۰/۳۲/۴۴ به ۷/۱۴/۲۱/۲۸

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۱.۷۵ MANA REGEN

جایگزین

+۴ ARMOR

*توانایی لول ۲۵

LIGHTNING STORM که میتواند دو برابر یونیت بپرد

(بعد از انکه دیگر نمیتواند بپرد)

جایگزین

+۳۰% MAGIC RESISTANCE

***

LICH

FROST BLAST

کاهش MANA COST از ۱۱۵/۱۳۵/۱۵۵/۱۷۵ به ۱۱۰/۱۳۰/۱۵۰/۱۷۰

SINISTER GAZE

افزایش CAST RANGE از ۵۰۰/۵۲۵/۵۵۰/۵۷۵ به ۶۰۰

 کاهش MANA COST از ۱۲۰/۱۳۰/۱۴۰/۱۵۰ به ۸۰

SCEPTER به شما اجازه میدهد هنگام CHANNELING SINISTER GAZE، توانایی هایتان را CAST کنید

CHAIN FROST

افزایش INITIAL PROJECTILE SPEED از ۸۵۰ به ۱۰۵۰

***

LIFESTEALER

کاهش MOVEMENT SPEED از ۳۲۵ به ۳۲۰

INFEST

نمیتواند UNDYING ZOMBIES را مورد هدف قرار دهد

کاهش MANA COST از ۱۰۰/۱۵۰/۲۰۰ به ۱۰۰/۱۲۵/۱۵۰

SCEPTER، DISARM را بروی انمی اجرا میکند

SCEPTER، بعد از INFESTING بلافاصله دمج وارد میکند

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۱۰% RAGE MOVE SPEED BONUS

جایگزین

+۲۰ MOVEMENT SPEED

***

LINA

افزایش BASE ATTACK DAMAGE به ۲

FIERY SOUL

کاهش ATTACK SPEED BONUS PER STACK از ۴۰/۶۰/۸۰/۱۰۰ به ۳۰/۵۰/۷۰/۹۰

***

LION

کاهش ARMOR به ۱

EARTH SPIKE

کاهش TRAVEL DISTANCE از ۹۰۰ به ۸۵۰ (CAST RANGE تغییری نکرده و تنها مدت بونوس کاهش یافته است)

FINGER BOF DEATH

کاهش SCEPTER DAMAGE از ۷۲۵/۸۷۵/۱۰۲۵ به ۷۰۰/۸۲۵/۹۵۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

کاهش DAMAGE از +۷۰ به +۶۰

***

LIONE DRUID

SAVAGE ROAR

افزایش ATTACK SPEED به هم تیمی ها از ۶۰ به ۴۰، برای FIXED SHARD

SPIRIT LINK

افزایش ATTACK SPEED از ۱۵/۳۰/۴۵/۶۰ به ۱۶/۳۴/۵۲/۷۰

TRUE FORM

افزایش ENTANGLE CHANCE از ۲۰% به ۳۰%

(تنها روی LONE DRUID اثر میگذارد)

افزایش DEMOLISH BONUS از ۱۰/۲۰/۳۰/۴۰% به ۱۵/۳۰/۴۵/۶۰% (تنها روی LONE DRUID اثر میگذارد)

***

LUNA

LUCENT BEAN

افزایش COOLDOWN از ۶S به ۹/۸/۷/۶S

کاهش SHARD GLAIVES ACQUISITION RANGE از ۵۰۰ به ۳۲۵

MOON GLAIVES

افزایش DAMAGE REDUCTION PRECENTAGE از ۵۰/۴۴/۳۸/۳۲ به ۵۶/۵۰/۴۴/۳۸

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

-۸% MOON GLAIVES REDUCTION

جایگزین

+۱۵ ATTACK SPEED

*توانایی لول ۱۵

-۲۰S ECLIPSE

جایگزین

+۲۵ MOVEMENT SPEED

*توانایی لول ۲۰

GLOBAL LUNAR BLESSING

جایگزین

+۸ ALL STATS

*توانایی لول ۲۵

+۳۵ LUNAR BLESSING DAMAGE

جایگزین

+۳۰% LIFESTEAL

***

LYCAN

SHARD WOLVES، LOW ATTACK PRIORITY دارد( تنها به ENEMY AGGRO نیاز دارند اگر انها تنها یونیت در AGGRO RANGE باشند)

SHARD WOLVES میتواند CRIPPLE TOWERS( این موضوع تاثیری بروی WOLVES نمیگذارد)

HOWL

افزایش DURATUION 5/6/7/8 به ۸

تغییر COOLDOWN از ۱۸ به ۲۲/۲۰/۱۸/۱۶

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۲۰ SUMMON WOLVES DAMAGE

جایگزین

+۲۰ DAMAGE

*توانایی ۱۵

-۲۰S SHAPESHIFT COOLDOWN

جایگزین

+۱۲% COOLDOWN REDUCTION

***

MAGNUS

SKEWER

افزایش DAMAGE از ۷۰/۱۵۰/۲۲۰/۳۱۰ به ۸۰/۱۷۰/۲۶۰/۳۵۰

EMPOWER

کاهش DURATION از ۴۰ به ۳۵

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۱۰S EMPOWER DURATION

جایگزین

+۲۰ DAMAGE

***

MARS

SPEAR OF MARS

کاهش COOLDOWN از ۱۴ به ۱۴/۱۳/۱۲/۱۱

ARENA OF BLOOD

افزایش COOLDOWN  از  90/75/60به ۹۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۱.۵S GOD’S REBUKE SLOW

جایگزین

+۱۵ DAMAGE

-۱۰% BULWARK MOVEMENT PENALTY

جایگزین

+۲۰ MOVEMENT SPEED

*توانایی لول ۱۵

+۱۰۰ SPEAR OF MARS DAMAGE

جایگزین

+۸ ARMOR

*توانایی لول ۲۰

+۱۰%/۵% BULWARK FONT/SIDE DAMAGE REDUCTION

جایگزین

+۱۶۰ SPEAR OF MARS DAMAGE

***

MEDUSA

MYSTIC SNAKE

کاهش JUMP RADIUS از ۴۷۵ به ۴۵۰

MANA SHIELD

کاهش DAMAGE PER MANA از ۱.۶/۱.۹/۲.۲/۲.۵ به ۱.۳/۱.۷/۲.۱/۲.۵

***

MEEPO

کاهش STRENGTH GAIN از ۱.۸ به ۱.۶

کاهش AGILITY GAIN از ۱.۸ به ۱.۶

POOF

کاهش DAMAGE از ۶۰/۸۰/۱۰۰/۱۲۰ به ۴۵/۶۰/۷۵/۹۰

دمج خالص میزد

DIVIDED WE STAND

تغییر SHARD: قسمت هایی که درآن می ایستیم، تا زمانیکه در ۳۰۰ RADIUS میپوی دیگری باشد میتواند توسط هر میپویی اشغال شود و میپوی نزدیک شما باعث پرتاب شدن شما به سمت هدف در ۹۰۰ RANGE میشود، ۱۰۰ DAMAGE  وارد میکند و هدف را ۵۰% اهسته میکند.

COOLDOWN: 18/16/14S

MANA COST: 100

(هر میپو COOLDOWN جدا دارد)

توانایی ها

*توانایی لول ۱۵

کاهش POOF DAMAGE از +۵۰ به +۴۰

***

MIRANA

SACRED ARROW

کاهش MAX STUN از ۳.۵/۴/۴.۵/۵S به ۳.۲/۳.۸/۴.۴/۵

کاهش VISION از ۵۰۰ به ۴۰۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

-۲S SACRED ARROW COOLDOWN

جایگزین

+۱۵ DAMAGE

+۱۰۰ LEAP DISTANCE

جایگزین

+۱۵۰ HEALTH

*توانایی لول ۱۵

MOONLIGHT SHADOWS، ۲۰% EVASION میدهد

EVASION، در زمان فعال بودن MOONLIGHT SHADOW دائما فعال است (حتی اگر یونیت ها قابل دیدن باشند)

جایگزین

-۳ SACRED ARROW COOLDOWN

*توانایی لول ۲۰

-۲۵S MOONLIGHT SHADOW COOLDOWN

جایگزین

+۸% SPELL AMPLIFICATION

*توانایی لول ۲۵

+۱۸۰ STARSTORM DAMAGE

جایگزین

-۶۰S MOONLIGHT SHADOW COOLDOWN

***

MONKEY KING

TREE DANCE

کاهش CAST POINT از ۰.۳ به ۰.۱

افزایش TRAVEL SPEED از ۷۰۰ به ۸۰۰

JINGU MASTERY

افزایش LIFESTEAL از ۱۵/۳۰/۴۵/۶۰ به ۲۵/۴۰/۵۵/۷۰

MISCHIEF

تغییر SHARD: MISCHIEF COOLDOWN را به ۸ ثانیه کاهش میدهد،

INVULNERABILITY را به ۰.۵ ثانیه افزایش میدهد،

و پروجکتیل ها را زمان ترنسفرم کردن، از هم جدا میکند.

MISCHIEF دیگر سرعت شما را کم نمیکند.

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۰.۳S BOUNDLESS STRIKE STUN

جایگزین

+۲۰ ATTACK SPEED

*توانایی لول ۲۰

+۲ JINGU MASTERY CHARGES

جایگزین

+۴۰% BOUNDLESS STRIKE CRIT

***

MORPHLING

WAVEFORM

کاهش MANA COST از ۱۴۰ به ۱۳۰

ADAPTIVE STRIKE(AGILITY)

کاهش BASE DAMAGE از ۷۰/۸۰/۹۰/۱۰۰ به ۴۰/۵۰/۶۰/۷۰

MORPH

اگر MORPHLING، SHARD/SCEPTER نداشته باشد، REPLICATE، توانایی های SHARD/SCEPTER را نمیگیرد

***

NAGA SIREN

کاهش AGILITY GAIN از ۳.۵ به ۳.۳

تغییر SHARD: SONG OF THE SIREN HEAL ALLIES برای

 5% MAX HP PER SECOND مینوازد

RIP TIDE

افزایش DAMAGE از ۳۰/۴۰/۵۰/۶۰ به ۳۰/۴۵/۶۰/۷۵

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۸ AGILITY

جایگزین

+۹% MIRROR IMAGE DAMAGE

*توانایی لول ۱۵

+۱۳% MIRROR IMAGE DAMAGE

جایگزین

+۱۰ AGILITY

افزایش STRENGTH از +۱۳ به +۱۵

*توانایی لول ۲۰

+۱۰% RIP TIDE CHANCE

جایگزین

-۳۰S SONG OF THE SIREN COOLDOWN

*توانایی لول ۲۵

افزایش RIP TIDE ARMOR از -۵ به -۶

***

NATURE’S PROPHET

افزایش BASE MANA REGEN از ۰ به ۰.۵

SPROUT

FIXED MULTIPLE INSTANCES که SHARD SPROUT TREE را از بین میبرد، GREATER TREANTS را SPAWN نمیکند

کاهش REGEN RANGE از ۵۰۰ به ۲۵۰

NATURE’S CALL

افزایش TREANT BASE HP REGEN PER SECOND از ۰.۵ به ۲.۵

WRATH OF NATURE

افزایش DAMAGE PER KILL از ۴/۵/۶  به ۶

توانایی ها

*توانایی لول ۲۰

۷۵% MISS CHANCE FOR SPROUTED UNITS

جایگزین

۲۰% COOLDOWN REDUCTION

***

NECROPHOS

کاهش STRENGTH GAIN 2.6 به ۲.۳

DEATH PULSE

افزایش DAMAGE از ۱۰۰/۱۵۰/۲۰۰/۲۵۰ به ۱۰۰/۱۶۰/۲۲۰/۲۸۰

افزایش HEAL 60/80/100/120 به ۶۰/۸۵/۱۱۰/۱۳۵

GHOST SHROUD

کاهش SELF RESTORATION AMPLIFICATION از ۷۵% به ۴۵/۵۵/۶۵/۷۵%

***

NIGHT STALKER

افزایش BASE DAMAGE به ۲

DARK ASCENSION

افزایش COOLDOWN از ۱۴۰/۱۳۰/۱۲۰ به ۱۵۰/۱۴۰/۱۳۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۱۰ DARK ASCENSION DURATION

جایگزین

+۶ ARMOR

*توانایی لول ۱۵

+۵۰ DARK ASCENSION DAMAGE

جایگزین

+۱۲ STRENGTH

*توانایی لول ۲۰

+۲۵ STRENGTH

جایگزین

+۳۵ DAMAGE

***

NYX ASSASSIN

                    کاهش BASE STRENGTH از ۱۸ به ۱۷     

کاهش BASE AGILITY از ۱۹ به ۱۸

کاهش BASE HEALTH REGEN از ۲.۵ به ۲.۰

BURROW

کاهش HP AND MANA REGENERATION از ۱.۵% به ۱%

***

OGRE MAGL

کاهش STRENGTH از ۳.۵ به ۳.۳

SHARD FIRE SHIELD دیگر PROCS ON CREEP ATTACKS نمیکند

FIRE SHIELD

FIXED RECASTING FIRE SHIELD به روی هم تیمی، شارژ را پر نمیکند

FIREBLAST

افزایش DAMAGE از ۶۰/۱۲۰/۱۸۰/۲۴۰ به ۷۰/۱۳۰/۱۹۰/۲۵۰

UNREFINED FIREBLAST

افزایش MANA COST از ۳۰% مانای فعلی به ۳۵%

IGNITE

کاهش MANA COST از ۱۱۰ به ۱۸۰/۹۰/۱۰۰/۱۱۰

توانایی ها

*توانایی لول ۲۰

کاهش BLOODLUST AS از +۳۰ به +۲۵

***

OMNIKNIGHT

کاهش STRENGTH از ۲۴+۳.۴ به ۲۳+۳.۱

افزایش AGILITY از ۱.۸ به ۲.۰

HEAVENLY GRACE

افزایش BONUS STRENGTH از ۸/۱۶/۲۴/۳۲ به ۸/۱۸/۲۸/۳۸

GUARDIAN ANGEL

کاهش COOLDOWN 160/150/140 به ۱۶۰/۱۴۰/۱۲۰

HAMMER OF PURITY

در ATTACK، به OMNIKNIGHT هیل نمیدهد

نمیتواند CAST ON CREEPS

DEBUFF روی هیرو انمی میگذارد که تا ۴ ثانیه، دمج انمی را به ۶۰% کاهش میدهد

افزایش MANA COST از ۲۰ به ۴۰

افزایش COOLDOWN از ۴ به ۱۰

***

ORACLE

افزایش ARMOR به ۱

PURIFYNG FLAMES

افزایش COOLDOWN از ۲.۲۵ به ۲.۵

FALSE PROMISE

کاهش DURATION از ۸/۹/۱۰ به ۷/۸.۵/۱۰

***

OUTWORLD DESTROYER

ARCANE ORB

 روی ROSHAN اثر میگذارد

ASTRAL IMPRISONMENT

FIXED ASTRAL IMPRISONMENT DEBUFF بصورت کامل نمایش نمیدهد

+۵% MANA CAPACITY STEAL TO ASTRAL IMPRISONMENT افزوده شد. همچنین به هم تیمی ها اجازه میدهد تا ۴۰% افزایش سرعت در طول ASTRAL IMPRISONMENT داشته باشند.

(قابل روئیت هستند، اما میتوانند مورد هدف قرار گیرند و اکشن دیگری نمیتوانند انجام دهند)

***

PANGOLIER

SHIELD CRASH

برای ۳ ثانیه انمی را ۲۵/۳۰/۳۵/۴۰% اهسته میکند

افزایش DAMAGE REDUCTION PER HERO از ۱۲/۱۴/۱۶/۱۸ به ۱۵/۱۶/۱۷/۱۸

تغییر DAMAGE REDUCTION DURATION از ۱۰ به ۵/۷/۹/۱۱

کاهش COOLDOWN از ۱۸/۱۶/۱۴/۱۲S به ۱۶/۱۴/۱۲/۱۰S

LUCKY SHOT

دیگر انمی را اهسته نمیکند

افزایش ARMOR REDUCTION از ۳/۴/۵/۶ به ۴/۵/۶/۷

***

PHANTON ASSASSIN

STIFLING DAGGER

افزایش SLOW DURATION از ۱.۷۵/۲.۵/۳.۲۵/۴S به ۲.۲/۲.۸/۳.۴/۴

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۱S PHANTOM STRIKE DURATION

جایگزین

+۱۷۵ HEALTH

***

PHANTOM LANCER

JUXTAPOSE

کاهش AGHANIM’S SCEPTER’S COOLDOWN از ۶۰S به ۴۰S

AGHANIM’S SCEPTER همچنین MAX ILLUSION COUNT را به ۲ افزایش میدهد

***

PHOENIX

ICARUS DIVE

کاهش DASH LENGTH از ۱۴۰۰ به ۱۱۰۰/۱۲۰۰/۱۳۰۰/۱۴۰۰

SUN RAY

کاهش MAX HEALTH AS HEAL PER SECOND از ۰.۶۲۵/۱.۲۵/۱.۸۷۵/۲.۵% به ۰.۵/۱.۰/۱.۵/۲.۰%

FIRE SPIRITS

افزایش RADIUS از ۱۷۵ به ۲۰۰

***

PUCK

کاهش BASE DAMAGE به ۱

PHASE SHIFT

افزایش COOLDOWN از ۷.۵/۷.۰/۶.۵/۶.۰S به ۸/۷.۵/۷/۶.۵S

DREAM COIL

دیگر STUN ابتدائی ندارد (همچنان از زمانیکه دور هدف را بند میکشد، TPS را کنسل میکند)

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۳۰۰ ILLUSORY DISTANCE

جایگزین

+۲۵ ATTACK DAMAGE

***

PUDGE

HEAT HOOK

تغییر MANA COST از ۱۲۵/۱۳۰/۱۳۵/۱۴۰ به ۱۳۵

در یک لحظه کریپ های NON-ANCIENT را که ضربه بزند، میکشد

DISMEMBER

کاهش SHARD CAST RANGE ON ALLIES از ۴۰۰ به ۳۰۰

***

PUGNA

NETHER WARD

دیگر MANA REDUCING AURA ندارد

زمانیکه TRIGGERS کند، ۲ HITS را HEAL میکند

توانایی ها

*توانایی لول ۱۵

اصلاح NETHER BLAST COOLDOWN از -۰.۸S به -۱S

***

QUEEN OF PAIN

افزایش BASE DAMAGE به ۳

SHADOW STRIKE

در هر TICK، ۱۰/۲۰/۳۰/۴۰ HEAL به QUEEN OF PAIN اضافه میکند. HEALS 50% بروی کریپ ها

کاهش TICK DAMAGE از ۳۰/۵۰/۷۰/۹۰ به ۲۰/۴۰/۶۰/۸۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۵

+۲ SHADOW STRIKE DAMAGE INSTANCES

جایگزین

۱۰% COOLDOWN REDUCTION

(مدت زمان یکسان، TICK بیشتر اتفاق میفتد)

*توانایی لول ۲۰

+۱۲۰ SCREAM OF PAIN DAMAGE

جایگزین

+۳۰% SPELL LIFESTEAL

***

RAZOR

EYE OF THE STORM

قبل از اجرا کردن DAMAGE، ARMOR را اجرا میکند

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۳۰ PLASMA FIELD DAMAGE

جایگزین

+۱۷۵ HEALTH

*توانایی لول ۲۰

+۶S STATIC LINK DRAIN DURATION

جایگزین

+۸ ARMOR

***

RIKI

BLINK STRIKE

افزایش DAMAGE از ۲۵/۵۰/۷۵/۱۰۰ به ۴۰/۶۰/۸۰/۱۰۰

TRICKS OF TRADE

کاهش DAMAGE PER ATTACK از ۵۰% به ۴۰%

افزایش SCEPTER ATTACK COUNT از ۴ به ۵

SLEEPING DART

کاهش CAST RANGE از ۱۲۰۰ به ۱۰۰۰

کاهش MANA COST از ۸۵ به ۷۵

***

RUBICK

SPELL STEAL

کاهش COOLDOWN از ۲۶/۲۰/۱۴ به ۲۰/۱۵/۱۰

افزایش PROJECTILE SPEED از ۹۰۰ به ۱۲۰۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۱۰% FADE BOLT DAMAGE REDUCTION

جایگزین

FADE BOLT BORROWS HERO DAMAGE

*توانایی لول ۱۵

-۲۵% STOLEN SPELL COOLDOWN

جایگزین

+۱۰۰ BASE DAMAGE

***

SAND KING

کاهش STRENGTH GAIN از ۳.۰ به ۲.۷

EPICENTER

SHARD، +۲۰ DAMAGE PER PULSE دریافت میکند

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۲۰ SAND STORM DPS

جایگزین

+۲۰ DAMAGE PER EPICENTER

*توانایی لول ۱۵

+۱۵۰ SAND STORM RADIUS

جایگزین

+۳۰ SAND STORM DPS

*توانایی لول ۲۰

+۱۲۰ CAUSTIC FINALE DAMAGE

جایگزین

+۲۵ HEALTH REGEN

***

SHADOW DEMON

DISRUPTION

افزایش CAST RANGE از ۶۰۰ به ۶۵۰

SHADOW POISON

تغییر STACK DAMAGE از ۲۰/۳۵/۵۰/۶۵ به ۲۴/۳۶/۴۸/۶۰

SOUL CATCHER

برای هر هیرو DEBUFFED، متوقتا ۵/۷/۹/۱۱%

 SPELL AMPLIFICATION به SHADOW DEMON میدهد

***

SHADOW FIEND

NECROMASTERY

تغییر SHARD: NECROMASTERY حالا یک ATTACK MODIER  است و ۱ SOUL مصرف میکند که ATTACK بعدی شما ۱۷۰% کریت با ۳ ثانیه COOLDOWN میگیرد. همچنین انمی های کشته شده، یک SOUL اضافی میگیرد.

REQUIEM OF SOULS

تغییر SLOW از ۲۵% به ۲۰/۲۵/۳۰%

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

افزایش ATTACK SPEED از +۲۰ به +۲۵

افزایش SPELL AMPLIFICATION از +۶% به +۸%

*توانایی لول ۱۵

+۸۰ SHADOWRAZE DAMAGE

جایگزین

+۲۵ MOVE SPEED

*توانایی لول ۲۰

+۰.۳S REQUIEM FEAR/SLOW PER LINE

جایگزین

+۱۲۰ SHADOWRAZE DAMAGE

(حداکثر۲.۴->3.3)

*توانایی لول ۲۵

-۴۰S REQUIEM OF SOULS COOLDOWN

جایگزین

۳۰% COOLDOWN REDUCTION

***

SHADOW SHAMAN

MASS SERPENT WARD

تغییر COOLDOWN از ۱۲۰ به ۱۳۰/۱۲۰/۱۱۰

کاهش MANA COST از ۲۰۰/۳۵۰/۶۰۰ به ۲۰۰/۳۵۰/۵۵۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

-۳S HEX COLDOWN

جایگزین

+۱۷۵ HEALTH

*توانایی لول ۱۵

+۱S SHACKLE DURATION

جایگزین

-۵S HEX COLDOWN

افزایش SERPENT WARD ATTACK RANGE از +۷۵ به +۱۰۰

*توانایی لول ۲۰

HEX BREAKS

جایگزین

+۲S SHACKLE DURATION

***

SILENCER

کاهش STRENGTH GAIN از ۲.۷ به ۲.۴

ARCANE

دوبرابر دمج میدهد و اسلو میکند زمانیکه هدف SILENCE شده باشد

کاهش PENALTY DURATION از ۵S به ۳S

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۱۵ ARCANE CURSE DAMAGE

جایگزین

+۶ ARMOR

*توانایی لول ۱۵

+۱۰۰ ATTACK RANGE

جایگزین

+۳۰ ARCANE CURSE DAMAGE

+۱۰% ARCANE CURSE SLOW

جایگزین

+۲ PERMANENT INTELLIGENCE PER KILL

*توانایی لول ۲۰

+۴۰۰ HEALTH

جایگزین

+۱۰۰ ATTACK RANGE

+۱.۵% LAST WORD INT MULTIPLIER

جایگزین

+۲۰% ARCANE CURSE SLOW

*توانایی لول ۲۵

LAST WORD MUTES ITEMS

جایگزین

۳۰% COOLDOWN REDUCTION

***

SKYWRATH MAGE

ARCANE BOLT

افزایش BASE DAMAGE از ۶۰/۸۵/۱۱۰/۱۳۵ به ۷۵/۹۵/۱۱۵/۱۳۵

CONCUSSIVE SHOT

تغییر MOVEMENT SPEED SLOW از ۳۰/۳۵/۴۰/۴۵% به ۴۰%

MYSTIC FLARE

کاهش DURATION از ۲.۴S به ۲.۲S

***

SLARDAR

GURDIAN SPRINT

افزایش COOLDOWN از ۱۷ به ۳۲/۲۷/۲۲/۱۷

افزایش BONUS MOVEMENT SPEED از ۱۶/۲۴/۳۲/۴۰ به ۲۵/۳۰/۳۵/۴۰

SLITHEREEN

تغییر DAMAGE از ۸۰/۱۴۰/۲۰۰/۲۶۰ به ۷۰/۱۴۰/۲۱۰/۲۸۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

-۳S GURDIAN SPRINT COOLDOWN

جایگزین

+۲۰ ATTACK DDAMAGE

+۱۰% SLITHEREEN CRUSH ATTACK/MOVE SPEED

جایگزین

+۷ HP REGEN

*توانایی لول ۲۰

+۱۰۰ SLITHEREEN CRUSH DAMAGE

جایگزین

+۲۵% LIFESTEAL

***

SLARK

DARK PACT

کاهش SELF DAMAGE از ۵۰% به ۳۰%

SHADOW DANCE

کاهش COOLDOWN از ۸۰/۶۵/۵۰ FI 75/60/45

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

-۱S DARK PACT COOLDOWN

جایگزین

+۹ STRENGTH

*توانایی لول ۱۵

+۵۰ SHADOW DANCE ATTACK SPEED

جایگزین

+۱۸% LIFESTEAL

+۸۰ DARK PACT DAMAGE

جایگزین

+۲۰ ATTACK SPEED

*توانایی لول ۲۰

+۱ AGI PER ESSENCE SHIFT STACK

جایگزین

+۱۲۰ DARK PACT DAMAE

***

SNAPFIRE

افزایش STRENGTH GAIN از ۳.۳ به ۳.۵

FIRESNAP COOKIE

کاهش MANA COST از ۱۱۰ به ۱۰۰

MORTIMER KISSES

افزایش BURN DAMAGE از ۵۰/۷۵/۱۰۰ به ۶۰/۸۰/۱۰۰

تغییر COOLDOWN از ۱۱۰ به ۱۲۰/۱۱۰/۱۰۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۱S SCATTERBLAST SLOW DURATION

جایگزین

+۲۰ MOVEMENT SPEED

***

SNIPER

افزایش DAMAGE از ۲۰/۳۵/۵۰/۶۵  به ۲۵/۴۰/۵۵/۷۰

TAKE AIM

TRUE STRIKE نمیگیرد

افزایش ACTIVE SELF MOVE SPEED SLOW از ۲۵% به ۴۵/۴۰/۳۵/۳۰%

افزایش ACTIVE HEADSHOT CHANCE از ۷۰% به ۱۰۰%

کاهش COOLDOWN از ۳۵/۳۰/۲۵/۲۰ به ۲۰/۲۸/۲۶/۲۴

کاهش MANA COST از ۵۰ به ۲۵

کاهش DURATION از ۴ به ۳

CONCUSSIVE GRENADE

افزایش KNOCKBACK از ۴۵۰ به ۴۷۵

افزایش SELF KNOCKBACK از ۴۲۵ به ۴۷۵

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۱S TAKE AIM DURATION

جایگزین

۱۵% COOLDOWN REDUCTION

***

SPECTRE

تغییر SHARD: باعث پراکنده شدن اسلحه ی خیالی میشود که با هر ۳۰۰ دمجی که جذب کرده به مسیر اخرین منبع دمج، حمله میکند.

حداکثر زمان حمله ی اسلحه، ۷ ثانیه است و تنها هیرویی را که در رنج ۷۰۰ باشد را هدف قرار میدهد

SPECTRAL DAGGER

DEBUFF، DISPELL میشود.

SHADOW STEP

FIXED میتواند واحدهای کریپ هیرو را مورد هدف قرار دهد

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

-۵S SPECTRAL DAGGER COOLDOWN

جایگزین

+۵ HP REGEN

*توانایی لول ۱۵

+۱۰۰ SPECTRAL DAGGER

جایگزین

-۸S SPECTRAL DAGGER COOLDOWN

***

SPIRIT BREAKER

کاهش STRENGTH از ۲۹+۳.۱ به ۲۷+۳.۰

CHARGE OF DARKNESS

افزایش MANA COST از ۷۰/۸۰/۹۰/۱۰۰ به ۱۰۰

SCEPTER، ۱۷۵ BONUS MOVEMENT SPEED نمیگیرد

SCEPTER، PIERCES SPELL IMMUNITY میکند و کاهش CAST POINT به ۰.۱

GREATER BASH

۱.۵X برابر دمج به کریپ ها وارد میکند

توانایی ها

*توانایی لول ۱۵

-۴S BULLDOZE COOLDOWN

جایگزین

+۱۰ HP REGEN

*توانایی لول ۲۰

+۲۰۰ MOVEMENT SPEED  در طی CHARGE OF DARKNESS

جایگزین

-۵.۵S BULLDOZE COOLDOWN

+۱۰% GREATER BASH CHANGE

جایگزین

+۱۲% GREATER BASH DAMAGE

*توانایی ۲۵

+۲۵% GREATER BASH DAMAGE

جایگزین

+۲۰% GREATER BASH CHANGE

***

STORM SPIRIT

STATIC REMNANT

افزایش DAMAG از ۱۲۰/۱۷۵/۲۳۰/۲۸۵ به ۱۲۰/۱۸۰/۲۴۰/۳۰۰

BALL LIGHTNING

کاهش STARTING MANA COST از ۳۰+۸% به ۲۵+۷.۵%

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۴۰ STATIC REMNANT DAMAGE

جایگزین

+۲۰۰ HEALTH

*توانایی لول ۱۵

+۲۵۰ HEALTH

جایگزین

+۶۵ STATIC REMNANT DAMAGE

***

SVEN

GREAT CLEAVE

تغییر DAMAGE از ۳۰/۵۰/۷۰/۹۰% به ۲۵/۵۰/۷۵/۱۰۰%

STORM HAMMER

کاهش CAST POINT از ۰.۳ به ۰.۲

***

TECHIES

PROXIMITY MINES

کاهش DAMAGE از ۲۰۰/۴۰۰/۶۰۰/۸۰۰ به ۲۰۰/۳۸۰/۵۶۰/۷۴۰

افزایش BULDING DAMAGE PERCENTAGE از ۲۵% به ۳۰%

***

TEMPLAR ASSASSIN

PSI BLADES

کاهش SPILL RANGE MULTIPLIER از ۲ به ۱.۵

۵% SPILL DAMAGE کمتری بعد از اولین بار به هر انمی پیاپی وارد میکند

PSINIC PROJECTION

افزایش CHANNEL TIME از ۱S به ۱.۵S

اگر ROOT یا LEASH شده باشد، نمیتواند TELEPORT کند

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۱۱۰ PSIONIC TRAP DAMAGE

جایگزین

+۱۰۰ PSI BLADES RANGE

*توانایی ۱۵

+۱۲۰ PSI BLADES RANGE

جایگزین

+۱۸۰ PSIONIC TRAP DAMAGE

***

TERRORBLADE

کاهش AGILITY GAIN از ۴.۸ به ۴.۴

METAMORPHOSIS

کاهش DURATION از ۴۰/۴۴/۴۸/۵۲S به ۳۶/۴۰/۴۴/۴۸

DEMON ZEAL

BASIC DISPEL را بروی TERRORBLADE اجرا میکند

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۲S REFLECTION DURATION

جایگزین

+۲۰ MOVEMENT SPEED

*توانایی لول ۲۵

+۲۰S METAMORPHOSIS DURATION

جایگزین

+۲۴۰ METAMORPHOSIS ATTACK RANGE

***

TIDEHUNTER

افزایش BASE MANA REGEN از ۰ به ۰.۵

GUSH

کاهش ARMOR REDUCTION از ۴/۵/۶/۷ به ۳/۴/۵/۶

ANCHOR SMASH

کاهش BONUS DAMAGE از ۴۵/۹۰/۱۳۵/۱۸۰ به ۴۰/۸۵/۱۳۰/۱۷۵

KRAKEN SHELL

افزایش THRESHOLD TIMER از ۶ به ۷

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۱۰% GUSH SLOW

جایگزین

+۲۰ MOVEMENT SPEED

-۱۰۰ DAMAGE KARKEN SHELL THRESHOLD

جایگزین

+۱.۷۵ MANA REGEN

*توانایی ۲۵

۵۰% CHANCE TO PROC ANCHOR SMASH ON ATTACKS

جایگزین

+۲۰۰ DAMAGE

+۱S RAVAGE STUN DURATION

جایگزین

۲۰% COOLDOWN REDUCTION

***

TIMBERSAW

WHIRLING DEATH

کاهش DAMAGE از ۸۰/۱۲۰/۱۶۰/۲۰۰ به ۶۰/۱۰۰/۱۴۰/۱۸۰

تغییر TREE DAMAGE SCALE از ۱۲/۱۸/۲۴/۳۰ به ۸/۱۶/۲۴/۳۲

افزایش DEBUFFB DURATION از ۱۲/۱۳/۱۴/۱۵S به ۱۳/۱۴/۱۵/۱۶S

TIMBER CHAIN

کاهش DAMAGE از ۱۰۰/۱۴۰/۱۸۰/۲۲۰ به ۷۰/۱۲۰/۱۷۰/۲۲۰

FIXED TIMBER CHAIN CAST RANGE از TIMBER CHAIN LENGTH مقدلری بزرگتر هست، موجب میشود گاهی اوقات TIMBER CHAIN به هدف برخورد نکند

توانایی ها

*توانایی لول ۲۰

+۳% CHAKRAM SLOW

جایگزین

۱۲% COOLDOWN REDUCTION

***

TINKER

LASER

۱۰۰% SPLASH میکند اگر دمج ان روی ۲۵۰ AOE باشد

(تنها هدف اصلی BLINDED/SHRINK RAY’D میشود)

کاهش SHRINK RAY CAST RANGE از ۴۰۰ به ۳۰۰

کاهش SHRINK RAY HP REDUCTION از ۱۵% به ۱۰%

DEFENSE MATRIX

DEFENSE MATRIX جزو اسکیل های پایه هست

کاهش MANA COST از ۱۰۰ به ۷۰/۸۰/۹۰/۱۰۰

کاهش DAMAGE ABSORBED از ۳۵۰ به ۱۰۰/۱۸۰/۲۴۰/۳۲۰

کاهش STATUS RESISTANCE از ۵۰ به ۲۰/۳۰/۴۰/۵۰

افزایش CAST RANGE از ۴۰۰ به ۶۰۰

کاهش COOLDOWN از ۳۰ به ۱۲

REARM

تغییر MANA COST از ۱۰۰/۲۱۰/۳۲۰ به ۱۳۰/۲۱۰/۲۹۰

KEEN CONVEYANCE

REARM SUB-ABILITY جدید. CHANNEL برای ۴.۵/۴/۳.۵S تله پورت میکند به FRIENDLY BUILDING.

لول ۲ اجازه میدهد یونیت ها را هدف بگیرید و لول ۳ اجازه میدهد هیرو ها را هدف بگیرید

MANA COST: 75

MARCH OH THE MACHINES

MARCH OF THE MACHINES توانایی شارد محسوب میشود

افزایش MANA COST از ۱۳۰/۱۵۰/۱۷۰/۱۹۰ به ۱۹۰

تغییر ROBOT EXPLOSION DAMAGE از ۱۶/۲۴/۳۲/۴۰ به ۳۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۲S LASER BLIND DURATION

جایگزین

+۸% SPELL AMPLIFICATION

*توانایی لول ۱۵

-۰.۵ KEEN TELEPORT CHANNEL TIME

جایگزین

+۲.۵S MARCH OF THE MACHINES DURATION

*توانایی لول ۲۰

+۱۵۰ DEFENSE MATRIX DAMAGE ABSORBED

جایگزین

+۸ MARCH OF THE MACHINES DAMAGE

+۱۰% SPELL AMPLIFICATION

جایگزین

+۸ ARMOR

***

TINY

TREE THROW

افزایش SPLASH PERCENTAGE از ۱۵۰% به ۲۰۰%

GROW

کاهش ATTACK SPEED PENALTY از ۲۰/۳۵/۵۰ به ۲۰/۳۰/۴۰

***

TREAT PROTECTOR

افزایش BASE MOVEMENT SPEED از ۲۸۰ به ۲۸۵

NATURE’S GRASP

کاهش DURATION از ۱۲S به ۹/۱۰/۱۱/۱۲S

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۳۶ LIVING ARMOR HEAL

جایگزین

+۱.۷۵ MANA REGEN

*توانایی لول ۱۵

+۱۵% LEECH SEED SLOW

جایگزین

+۴۸ LIVING ARMOR HEAL

***

TROLL WARLORD

WHIRLING AXES(RANGED)

افزایش DAMAGE از ۷۵ به ۹۰

BATTLE TRANCE

کاهش COOLDOWN از ۹۰S به ۹۰/۸۰/۷۰S

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۷ BERSERKER’S RAGE ARMOR

جایگزین

+۲۲۵ HEALTH

+۲۵ BERSERKER’S RAGE MOVEMENT SPEED

جایگزین

+۷ AGILITY

***

TUSK

ICE SHARDS

تغییر SHARD: انمی هایی که در فاصله ی ۲۰۰ رادیوس از مرکز ایس شارد هستند، ۴۰% اهسته تر میشوند و ۶۰ دمج در ثانیه به انها وارد میشود. افزایش THE LENGTH OF ICE SHARD به ۳۰۰

SNOWBALL

افزایش BONUS DAMAGE PER HERO از ۲۰/۴۰/۶۰/۸۰ به ۲۵/۵۰/۷۵/۱۰۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۲۵ TAG TEAM DAMAGE

جایگزین

+۸HP REGEN

***

UNDERLORD

افزایش BASE MOVEMENT SPEED از ۲۹۵ به ۲۹۰

FIRESTORM

افزایش MANA COST از ۱۰۰/۱۱۰/۱۲۰/۱۳۰ به ۱۱۰/۱۲۰/۱۳۰/۱۴۰

FIEND’S GATE

تغییر SHARD: توانایی جدیدی اضافه شد. CAST میکند در رنج ۴۰۰۰  و یک پرتال در کنارUNDERLORD و یک پرتال در کنار لوکیشن هدف درست میکند. هم تیمی ها میتوانند روی هر کدام از پرتال ها کلیک کنند و بعد از ۲ ثانیه CHANNEL تله پورت میشوند. پرتال ها تخریب نمیشوند، ۲۰ ثانیه زمان دارند و تنها در لوکیشن هایی که WARDS قرار میگیرند، میتواند ایجاد شود

توانایی ها

*توانایی لول ۲۰

+۱% FIRESTORM BURN DAMAGE

جایگزین

+۶۰ ATTACK SPEED

+۱۲% ATROPHY AURA DAMAGE REDUCTION

جایگزین

+۲۰ HEALTH RERGEN

*توانایی لول ۲۵

افزایش ALLIES ATROPHY AURA از +۴۰% به +۵۰%

***

UNDYING

SOUL RIP

کاهش MANA COST از ۱۰۰/۱۱۰/۱۲۰/۱۳۰ به ۸۵/۱۰۰/۱۱۵/۱۳۰

FLESH GOLEM

افزایش MOVEMENT SPEED BONUS از ۳۰ به ۳۰/۴۰/۵۰

تغییر SHARD: FLESH GOLEM COOLDOWN را به ۳۰S کاهش میدهد و موجب میشود UNDYING یک زامبی در هر اتک، اسپان کند.

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۵۰ DECAY DAMAGE

جایگزین

+۵ ARMOR

***

URSA

افزایش BASE STRENGTH از ۲۴ به ۲۵

EARTHSHOCK

افزایش COOLDOWN از ۱۱/۱۰/۹/۸ به ۱۴/۱۲/۱۰/۸

SHARD، COOLDOWN را به ۱ کاهش نمیدهد

***

VENGEFUL SPIRIT

NETHER SWAP

۵۰ دمج به انمی وارد میکند

NETHER SWAP باعث میشود VENGEFUL SPIRIT و هم تیمی هایی که او SWAP میکند برای ۳ ثانیه، ۳۰/۴۰/۵۰% کمتر دمج بخورند

***

VENOMANCER

کاهش AGILITY از ۲۶+۳.۲ به ۲۴+۳.۰

POISON NOVA

تغییر DAMAGE از ۴۰/۶۵/۹۰ به ۲۰/۳۰/۴۰ +

 2/2.75/3.5% MAX HEALTH IN DAMAGE PER SECOND

توانایی ها جایگزین

*توانایی لول ۱۰

+۱۷۵ HEALTH

جایگزین

+۱۰۰ ATTACK RANGE

***

VIPER

POISON ATTACK

کاهش MANA COST از ۲۰/۲۲/۲۴/۲۶ به ۱۸/۲۰/۲۲/۲۴

NETHERTOXIN

کاهش MAX DAMAGE از ۸۰/۱۰۰/۱۲۰/۱۴۰ به ۵۰/۷۵/۱۰۰/۱۲۵پ

توانایی ها

*توانایی لول ۱۵

+۷۰ NETHERTOXIN MAX DAMAGE

جایگزین

+۱۰۰ ATTACK RANGE

***

VISAGE

GRAVE CHILL

کاهش MOVE SPEED DRAIN از ۱۷/۲۳/۲۹/۳۵% به ۱۵/۲۰/۲۵/۳۰%

SOUL ASSUMPTION

افزایش GATHER DAMAGE RADIUS از ۱۵۰۰ به ۱۸۰۰

SUMMON FAMILIARS

کاهش COOLDOWN از ۱۳۰ به ۱۳۰/۱۲۰/۱۱۰

افزایش ARMOR 0/1/2 به ۰/۲/۴

افزایش TURN RATE از ۰.۵ به ۰.۹

***

VOID SPIRIT

AETHER REMNANT

کاهش MANA COST از ۸۵/۹۰/۹۵/۱۰۰ به ۷۵/۸۰/۸۵/۹۰

افزایش PULL DURATION از ۱.۲/۱.۴/۱.۶/۱.۸ به ۱.۴/۱.۶/۱.۸/۲.۰

ASTRAL STEP

افزایش DEBUFF DAMAGE از ۱۵۰/۲۰۰/۲۵۰ به ۱۵۰/۲۵۰/۳۵۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۶۰ AETHER REMNANT DAMAGE

جایگزین

+۱۵ DAMAGE

***

WARLOCK

+۱۰% ATTACK SPEED PER SECOND برای هم تیمی ها

جایگزین

+۴۰DPS UPHEAVAL

(حداکثر ۷۰%)

***

WEAVER

THE SWARM

افزایش TRAVEL SPEED از ۶۰۰ به ۷۵۰

توجهی به DAMAGE BLOCK نمیکند

GEMINATE ATTACK

*TOGGLED میشود تا  AUTOCAST را غیرفعال کند

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۹ STRENGTH

جایگزین

+۰.۲ SWARM ARMOR REDUCTION

*توانایی لول ۱۵

+۲ SWARM ATTACKS TO KILL

جایگزین

+۱۲ STRENGTH

*توانایی لول ۲۰

+۹۰ GEMINATE ATTACK DAMAGE

جایگزین

+۳۵ DAMAGE

+۰.۵ SWARM ARMOR REDUCTION

جایگزین

+۳ SWARM ATTACKS TO KILL

***

WINDRANGER

GALE FORCE

تغییر SHARD: GALE FORCE میگیرد. VECTOR TARGETED: باد قوی ای را درست میکند که تمام انمی ها را در ۱۰۰۰ AOE برای ۳ ثانیه توسط ۲۵۰ یونیت بر ثانیه در مسیر هدف دور میکند( یونیت ها همچنان میتوانند حرکت،حمله، و CAST SPELL کنند، و مشکلی برای CHANNELING بوجود نمیاورد).

MANA COST: 150

COOLDOWN: 40S

توانایی ها

*توانایی لول ۱۵

WINDRUN UNDISPELLABLE

جایگزین

+۱۰۰ ATTACK RANGE

*توانایی لول ۲۵

FOCUS FIRE KILLS ADVANCE COOLDOWN BY 20S

جایگزین

۲۵% COOLDOWN REDUCTION

***

WINTER WYVERN

کاهش AGILITY GAIN از ۱.۹ به ۱.۷

ARCTIC BURN

کاهش ATTACK RANGE BONUS از ۳۵۰/۴۲۵/۵۰۰/۵۷۵ به ۳۵۰/۴۰۰/۴۵۰/۵۰۰

کاهش MOVEMENT SPEED SLOW از ۲۲/۲۸/۳۴/۴۰% به ۱۶/۲۴/۳۲/۴۰%

WINTER’S CURSE

کاهش CAST RANGE از ۸۰۰ به ۷۰۰

COLD EMBRACE

کاهش SHARD COOLDOWN REDUCTION از ۵S به ۴S

کاهش PERCENTAGE HEEL از ۲/۳/۴/۵% به ۱.۷۵/۲.۵/۳.۲۵/۴%

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

کاهش DAMAGE از +۵۰ به +۳۵

+۲۵HP/S COLD EMBRACE HEAL

جایگزین

+۱.۵% COLD EMBRACE HEAL

*توانایی لول ۱۵

+۲S ARCTIC BURN DEBUFF DURATION

جایگزین

+۲۷۵ HEALTH

+۴۰۰ SPLINTER BLAST RADIUS

جایگزین

+۴۰۰ NIGHT VISION

***

WITCH DOCTOR

PARALYING CASK

تغییر CREEP DAMAGE از ۵۰/۷۰/۱۲۵/۱۵۰ به ۷۵

کاهش HERO DAMAGE از ۵۰/۶۰/۷۰/۸۰ به ۴۰

۱۰/۱۵/۲۰/۲۵ دمج بیشتری در هر BOUNCE وارد میکند

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

-۲۵% VOODOO RESTORATION MANA PER SECOND

جایگزین

+۶۰ DAMAGE

+۷۵ MALEDICT RADIUS

جایگزین

+۲۰۰ HEALTH

*توانایی لول ۱۵

+۳۰۰ HEALTH

جایگزین

+۱۰۰ MALEDICT RADIUS

***

WRAITH KING

REINCARNATION

افزایش COOLDOWN از ۲۰۰/۱۲۰/۴۰ به ۲۰۰/۱۳۰/۶۰

توانایی ها

*توانایی لول ۱۰

+۲۰ MOVEMENT SPEED

جایگزین

+۰.۵S WRAITHFIRE BLAST DURATION

*توانایی لول ۱۵

+۰.۷S WRAITHFIRE BLAST STUN DURATION

جایگزین

+۲۵ MOVEMENT SPEED

*توانایی ۲۰

+۲۵% CLEAVE

جایگزین

+۱۶ STRENGTH

***

ZEUS

LIGHTNING BOLT

کاهش MANA COST از ۱۲۵/۱۳۰/۱۳۵/۱۴۰ به ۱۲۰/۱۲۵/۱۳۰/۱۳۵

افزایش VISION DURATION از ۴.۵S به ۵

STATIC FIELD

کاهش SHARD ACTIVE MANA COST از ۱۰۰ به ۷۵

SHARD فعال، برای ۳ ثانیه ۹۰۰ RADIUS UNOBSTRUCTED VISION به دور ZEUS میدهد

NIMBUS

کاهش DURATION از ۳۵S به ۳۰S

افزایش LIGHTNING BOLT INTERVAL از ۲.۲۵S به ۲.۵S

افزایش BOUNTY از ۱۰۰ به ۱۲۵

توانایی ها

*توانایی لول ۲۵

۳۲۵ RANGE AOE LIGHTNING BOLT

جایگزین

+۵۰% SPELL LIFESTEAL

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *